Otváracie hodiny

MASÁŽE + SUCHÉ PROCEDÚRY
Pondelok09:00 - 20:00
Utorok09:00 - 20:00
Streda09:00 - 20:00
Štvrtok09:00 - 20:00
Piatok09:00 - 20:00
Sobota14:00 - 19:00
Nedeľahromadné objednávky

SAUNY

Pondelok14:00 - 21:00 MIX
Utorok  14:00 - 21:00 ŽENY
Streda14:00 - 21:00 MIX
Štvrtok   14:00 - 21:00 MIX   
Piatok14:00 - 21:00 MIX
Sobota14:00 - 21:00 MIX
Nedeľahromadné objednávky

KOZMETIKA
párny týždeň
Pondelok09:00 - 17:00
Utorok09:00 - 17:00
Streda09:00 - 17:00
Štvrtok09:00 - 17:00
Piatok09:00 - 17:00
Sobotahromadné objednávky
NedeľaZATVORENÉ

nepárny týždeň
Pondelok11:00 - 19:00
Utorok11:00 - 19:00
Streda11:00 - 19:00
Štvrtok11:00 - 19:00
Piatok11:00 - 19:00
Sobotahromadné objednávky
NedeľaZATVORENÉ

SOLÁRIUM
Pondelok09:00 - 21:00
Utorok09:00 - 21:00
Streda09:00 - 21:00
Štvrtok09:00 - 21:00
Piatok09:00 - 21:00
Sobota14:00 - 21:00
Nedeľahromadné objednávky

Facebook

Partneri

Prešovský informačný server


VSZP


Elba

Akceptujeme

Edenred
UP Slovensko
Benefit plus
Akceptujeme kartu Multi-Sport

+ všetky druhy platobných kariet

Chránená dielňa


Firemná ponuka

 - náhradné plnenie za povinný podiel ZPS zamestnancov
 - čerpanie prostriedkov sociálneho fondu
 - poradenstvo a rekondícia pracovných síl

Spôsob realizácie zákazky:

Po podpise zmluvy, prípadne po obdržaní objednávky Vám dodáme faktúru na dohodnutý finančný objem spolu so službami z našej ponuky.


Pre príslušný UPSVaR dodáte do 31.3. nasledujúceho kal. roka:

 - naše potvrdenie o realizácii zákazky
 - fotokópiu objednávky (zmluvy)
 - fotokópia dokladu o zaplatení zákazky

toto stačí pre splnenie si povinností voči UPSVaR ktoré plynie viz. nižšie.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v prípade ak má organizácia viac ako dvadsať zamestnancov (zákon č. 5/2004 Z. z. §63 ods.1písm.d). Hore uvedený zákon Vám v §65 ukladá povinný odvod za každého občana ktorý Vám chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím.
Naša firma si je vedomá nutnej starostlivosti o vašich zamestnancov a neveľkých finančných zdrojov, preto Vám navrhujeme neplytvať a využiť §64 menovaného zákona, ktorý Vám umožňuje tieto finančné prostriedky použiť na služby, ktoré Vám touto cestou ponúkame. S realizáciou tohto zákona v praxi máme dlhoročné skúsenosti a preto Vám aj radi poradíme a veríme, že jednak rozsah poskytovaných služieb, ale tiež pracovná doba v našom zariadení Vám bude vyhovovať v plnej miere a zvážite účelnosť Vami vynakladaných prostriedkov v zmysle vyššie uvedeného zákona.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že naše služby je možné využívať aj čerpaním financií zo sociálneho fondu resp. z fondov odborových organizácií.


LEGISLATÍVA

Podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov , pokiaľ úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

 

Zamestnávateľ, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, môže dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, teda zadávaním zákaziek Chránenej dielni.

 

Podľa Zákona č. 330/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím potrebné zadať chránenej dielni zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto uzná dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za príslušný kalendárny rok a zamestnávateľ sa tak vyhne povinnému odvodu vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (tá sa vypočítava rovnakým spôsobom ako pri zákazke chránenej dielni) na účet ÚPSVaR. Celkový počet zamestnancov  je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok.Výpočet celkovej ceny práce:


Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2017 = 925,00 €.


Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve  SR za 1. až 3. štvrťrok 2017 + preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (nemocenské poistenie + invalidné poistenie  + poistenie v nezamestnanosti + garančné poistenie + úrazové poistenie + rezervný fond solidarity) + starobné poistenie 


 

Pre rok 2018 je celková cena práce stanovená na 1.250,60 €. 

 

Odvod za nesplnenie povinnosti:

odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2018 je 1.125,00 €

(0,9 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2018 vo výške 1.250,60 €)

 

Hodnota zadanej zákazky, odobraných výrobkov alebo služieb ako náhradné plnenie:

Hodnota zákaziek, výrobkov alebo služieb pre rok 2018 je 1.000,00 €

(0,8 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2018 vo výške 1.250,60 €)


 

Objednaním zákazky v našej chránenej dielni Relax-fit Gold spol. s r.o. získate teda okrem kvalitných služieb aj 100 % uznanie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou !         

Všetky naše vystavené potvrdenia boli vždy Úradmi práce uznané v plnej výške.V prípade záujmu o spoluprácu, alebo s prípadnými otázkami, nás kontaktujte:  051/7721011
relaxfit@relaxfit.sk
Tešíme sa na spoluprácu!