Otváracie hodiny
SUCHÉ PROCEDÚRY - MASÁŽE
Pondelok09:00 - 20:00
Utorok09:00 - 20:00
Streda09:00 - 20:00
Štvrtok09:00 - 20:00
Piatok09:00 - 20:00
Sobota14:00 - 19:00
Nedeľahromadné objednávky

MOKRÉ PROCEDÚRY - SAUNY

Pondelok11:00 - 21:00 MIX
Utorok  11:00 - 21:00 ŽENY
Streda11:00 - 21:00 MIX
Štvrtok 11:00 - 21:00 ŽENY
Piatok11:00 - 21:00 MIX
Sobota14:00 - 21:00 MIX
Nedeľahromadné objednávky

KOZMETIKA
párny týždeň
Pondelok08:00 - 16:00
Utorok08:00 - 16:00
Streda08:00 - 16:00
Štvrtok08:00 - 16:00
Piatok08:00 - 16:00
Sobotahromadné objednávky
NedeľaZATVORENÉ

nepárny týždeň
Pondelok12:00 - 20:00
Utorok12:00 - 20:00
Streda12:00 - 20:00
Štvrtok12:00 - 20:00
Piatok12:00 - 20:00
Sobotahromadné objednávky
NedeľaZATVORENÉ

PRÍRODNÁ PEDIKÚRA
Pondelok09:00 - 21:00
Utorok09:00 - 21:00
Streda09:00 - 21:00
Štvrtok09:00 - 21:00
Piatok09:00 - 21:00
Sobota14:00 - 21:00
Nedeľahromadné objednávky

Novinky emailom
Mám záujem o zasielanie noviniek na email:

Facebook

Partneri
Prešovský informačný server


VSZP


Elba


Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadokVážený zákazník, 
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tovar z nášho e-shopu. Venujte, prosím patričnú pozornosť nasledujúcim informáciám. 
Za súhlas s reklamačnými podmienkami sa považuje objednanie tovaru cez online e-shop, alebo pomocou e-mailu.

 

1.Zodpovednosť predávajúceho 


Pri predaji tovaru kupujúcim, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou telefonátu, e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov, dokladov a príslušenstva, ktoré boli dodané spolu s ním. 2.Povinnosti kupujúceho 


Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s kuriérom protokol o škode. Kuriér tovar doručí späť a vy nás zároveň, prosím, bezodkladne informujte o vzniknutej situácii. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 2 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná. V prípade, že spotrebiteľ zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku, nesmie začať alebo pokračovať v montáži výrobku. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 

Pri každom produkte je viditeľne označená záručná doba, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnemu produktu.


3.Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne a starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie. 


Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. 


Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ). 

Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných! 


4.Oznámenie reklamácie 


Reklamáciu nám prosím oznámte telefonicky, mailom alebo listom. 

Kontakty: 

• telefón – 051-772 10 11

• e-mail- relaxfit@relaxfit.sk 

• adresa- Relax-fit Prešov, spol. s r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov 


Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

 

• číslo Vašej objednávky 

• číslo daňového dokladu/faktúry (poprosíme zaslať aj kópiu) 

• presný názov výrobku a jeho špecifikácia 

• výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare 

• protokol s podrobným popisom závady a podrobným popisom podmienok pri ktorých sa závada prejavuje 

• a prípadnú fotodokumentáciu. Po zaslaní reklamácie počkajte na pokyny ako postupovať.

Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

5.Doprava reklamovaného tovaru od zákazníka k predajcovi


Tovar zašlite prepravnou službou alebo poštou. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Zabaľte ho do vhodného, dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. 

Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. 

Ak je tovar pred koncom záruky, doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. 

V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. 

Reklamovaný tovar musí byť kompletný ( manuály, káble a ostatné kompletné príslušenstvo). V prípadné nejasnosti to s nami konzultujte telefonicky alebo emailom. 


6. Riešenie reklamácie 

6.1 Odstrániteľné chyby 


Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať: 

• bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb 

• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca 

• výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý 6.2 Neodstrániteľné chyby 


Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. 7. Návrat reklamovaného tovaru späť ku zákazníkovi 


O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou, resp. spolu s tovarom reklamačný protokol. Prepravu tovaru späť zákazníkovi po uznaní reklamácie zabezpečuje predajca zásielkovou službou na svoje náklady. Tento Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti 1. 6. 2013.